Doğuma Yakın ve Doğum Anında Okunacak Dualar


0
0 shares, 0 points

Rabbim tüm bebek bekleyenlere hayırlı bir doğum nasip etsin inşAllah.. Etraftan duyduğum , internetten okuduğum arşivlediğim sure ve duaları sizinle de paylaşmak istedim. Meallerini de yazdım

Doğuma Yakın ve Doğum Anında Okunacak Dualar


MERYEM SURESİ 23-24-25-26. AYETLER
Bismillahirrahmanirrahim
“Fe ecaehel mehadu ila ciz'ın nahleh kaletya leytenı mittü kable haza ve küntü nesyem mensiyya. Fe nadaha min tahtiha ella tahzenı kad ceale rabbüki tahteki seriyya. Ve hüzzı ileyki bi ciz'ın nahleti tüsakıt aleyki rutaben ceniyya. Fe külı veşrabı ve karrı ayna fe imma terayinne minel beşeri ehaden fe kulı innı nezertü lir rahmani savmen fe len ükellimel yevme insiyya”

Meali:
“Derken doğum sancısı onu bir hurma dalına sürükledi. Dedi ki: “Keşke bundan önce ölseydim de, hafızalardan silinip unutuluverseydim. Altından (bir ses) ona seslendi: “Hüzne kapılma, Rabbin senin altında bir ark kılmıştır. Hurma dalını kendine doğru salla, üzerine henüz oluşmuş-taze hurma dökülüversin. Artık, ye, iç, gözün aydın olsun. Eğer herhangi bir beşer görecek olursan, de ki: “Ben Rahman (olan Allah)’ a oruç adadım, bugün hiç kimseyle konuşmayacağım.”

ARAF SURESİ 54. AYET
Bismillahirrahmanirrahim
“İnne rabbekümüllahüllezı halekas semavati vel erda fı sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşil leylen nehara yatlübühu hasısev veş şemse vel kamera ven nücume müsehharatim bi emrih ela lehül halku vel emr tebarakellahü rabbül alemin

Meali:
“Gerçekten sizin Rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden Allah’tır. Gündüzü, durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, Güneş’e, Ay’a ve yıldızlara Kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmak da, emir de (yalnızca) O’nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne Yücedir.”

İNŞİRAH SURESİ
Bismillahirrahmanirrahim
". Elem neşrah leke sadrek. Ve vada'na 'anke vizreke. Elleziy enkada zahreke. Ve refa'na leke zikreke. Feinne me'al'usri yüsren. İnne me'al'usri yüsren . Feiza ferağte fensab. Ve ila rabbike ferğab”

Meali:
“Biz, senin göğsünü yarıp-genişletmedik mi? Ve yükünü indirip-atmadık mı? Ki o, senin belini bükmüştü. Senin zikrini (şanını) yüceltmedik mi? Demek ki, gerçekten zorlukla beraber kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber kolaylık vardır. Şu halde boş kaldığın zaman, durmaksızın (dua ve ibadetle) yorulmaya-devam et. Ve yalnızca Rabbine rağbet et.”

İNŞİKAK SURESİ İLK 6 AYET
Bismillahirrahmanirrahim
“İzessemaunşakkat. Ve ezinet lirabbiha ve hukkat. Ve izel'ardu muddet. Ve elkat ma fiyha ve tehallet. Ve ezinet lirabbiha ve hukkat. Ya eyyuhel'insanu inneke kadihun ila rabbike kedhan femulakıyhi

Meali:
“Gök, yarılıp-parçalandığı, Ve ‘kendi yaratılışına uygun’ Rabbine boyun eğdiği zaman; Yer, düzlendiği, İçinde olanları dışa atıp boşaldığı, Ve ‘kendi yaratılışına uygun Rabbine boyun eğdiği zaman. Ey insan, gerçekten sen, hiç durmaksızın Rabbine doğru bir çaba harcayıp durmaktasın; sonunda O’na varacaksın.”

ABESE SURESİ 19-20. AYET
Bismillahirrahmanirrahim 
“Min nutfetin halekahu fekadderehu. Summessebiyle yesserehu.”
“Bir damla sudan yarattı da onu ‘bir ölçüyle biçime soktu. Sonra ona yolu kolaylaştırdı.”

Ashâb-ı Kehf İsimleri:
Yemlîhâ, Mekselînâ, Mislînâ, Mernûş, Debernûş, Şâzenûş, Kefeştatayyûş, Kıtmîr.

Rabbiyesir vela tuassır Rabbi temim Bil hayr.
Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır.

Lailahe illa ente subhaneke inni kuntuminezzalimin.


Beğendin mi? arkadaşlarınla paylaş!

600
0 paylaşım, 0 points